gototop gototop

Dictionary


ADMİNİSTRATOR, İNZIBATÇI
AFFLYUENZA
AFRİKA İTTİFAQI, AU
AKTİVLƏR ÜZRƏ ZƏRƏRİN ÖDƏNILMƏSİ ÜÇÜN “ADİ EHTİYAT
AKTİVLƏR ÜZRƏ ZƏRƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ ÜÇÜN «MƏQSƏDLİ EH
ALEATOR SAZİŞLƏR
ALTERNATİV DƏYƏR, QİYMƏT
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİ
AMERİKA DÖVLƏTLƏRI TƏŞKİLATI - OAS
AMERİKA FOND BİRJASI, AMEX
AND SUBREGIONAL İNTEQRASIYA SAZIŞI - AISA
ANNULƏ ETMƏ
ANTARKTİKA SİRKUMPOLYAR CƏRƏYANI
ANTİİNHİSAR QANUNVERİCİLİYİ
AQLOMERASİYA EFFEKTİ (İQTİSADİYYATI)
ARKTİKA ŞURASI
ASİYA-SAKİT OKEAN İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI - APEC
ATOM ELEKTRİK STANSİYASI, AES
ATOM ENERJİSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ AGENTLİK, AEBA
AUDİTOR RƏYİ
AVRASİYA İQTİSADİ İTTİFAQI
AVRASİYA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, AİƏT
AVROPA ENERGETİKA XARTİYASI
AVROPA KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏHBƏRLİK VƏ ZƏMANƏT FO
AVROPA REGİONAL İNKİŞAF FONDU, ARİF
AVROPA VALYUTA İNSTİTUTU, AVİ
AVROPA VALYUTA ƏMƏKDAŞLIQ FONDU
AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI, AYİB
AVROPA İNKİŞAF FONDU, AİF
AVROPA İNVESTİSİYA BANKI, AİB
AVROPA İQTİSADİ BİRLİYİ, AİB
AVROPA-YAXIN ŞƏRQ İNFORMASİYA MAGİSTRALI, EPEG
AVROPADA MİQRASİYA ÜZRƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİTƏ. AM
AVROPADA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, AT
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ, AİS
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ
AVTONOMLUQ, AVTONOMİYA
AZAD TİCARƏT HAQQINDA ŞİMALI AMERİKA SAZIŞI, NAFTA
AZAD TİCARƏT ÜZRƏ AVROPA ASSOSİASİYASI
AZAD İQTİSADİ ZONALAR, AİZ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU, ARDNF
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTI (ARDNŞ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞA KÖMƏK MİLLİ F
AZƏRBAYCAN TÜRK SƏNAYEÇİ VƏ İŞ ADAMLARI BEYNƏLXALQ
AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ İŞ ADAMLARI BİRLİYİ, ATİB
AZƏRBAYCAN İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYY
AZƏRBAYCAN İXRACIN VƏ İNVESTİSİYALARIN TƏŞVİQİ FON
AZƏRKOSMOS AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
AZƏRİ LAYT NEFT MARKASI
AÇAR ƏMƏLİYYATI və ya “AÇAR TƏHVİLİ” MÜQAVİLƏ
AĞ YAXALIQLILAR