gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

121 ) MILLI NEFT STRATEGIYASININ IMPERATIVLƏRI
122 ) EKONOMETRIKAYA GIRIŞ
123 ) ELEKTRİK ENERJİSİNƏ TƏLƏBATIN PROQNOZLAŞDIRILMASI ÜSULLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR
124 ) QEYRI-NEFT SƏNAYESI YENI INKIŞAF MƏRHƏLƏSINDƏ
125 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA INKİŞAFIN İQTİSADİ ARTIM TEMPLƏRİ İLƏ KORRELYASİYA ƏLAQƏLİYİNİN TƏHLİLİ
126 ) NEFT-QAZ SEKTORUNUN İNKİŞAFININ IQTISADI ARTIMA TƏSIRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI
127 ) NÜVƏ ENERGETIKASI: EKOLOJI-İQTISADI DƏYƏRLƏNDIRMƏLƏR VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
128 ) NEFT-QAZ SEKTORUNUN SOSİAL-İQTISADI İNKİŞAFA TƏSİRİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
129 ) İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİ TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAFINDA ELEKTRON HÖKUMƏT KONSEPSİYASININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
130 ) ELMI-ENSIKLOPEDIK UNIVERSIALLIQ NÜMUNƏSI: “BÖYÜK İQTISADI ENSIKLOPEDIYA”
131 ) İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ TARİF PEREFERENSİYALARI VƏ MÜTƏRƏQQİ GÖMRÜK-BİZNES MODELLƏRİ
132 ) VERGI SIYASƏTINƏ DAIR DƏYƏRLI TƏDQIQAT ƏSƏRI
133 ) .«BÖYÜK İQTISADI ENSIKLOPEDIYA»: ELMI-ICTIMAI HƏYATIMIZIN MÜHÜM HADISƏSI
134 ) ELEKTRON HÖKUMƏT: DÖVLƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN YÜKSƏLƏN IQTISADI VƏ HAKIMIYYƏT MÜNASIBƏTLƏRI.
135 ) “VERGI ENSIKLOPEDIYASI” VERGILƏR HAQQINDA ZƏRURI MƏLUMAT MƏNBƏYIDIR
136 ) İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN ƏSASI KİMİ
137 ) İNFORMASİYA RESURSLARI İQTİSADİYYATI: FƏRQLİ VƏ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏR
138 ) İQTISADI İNKIŞAF VƏ MODERNLƏŞMƏNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI
139 ) VERGI MAARIFÇILIYINƏ YENI BIR TÖHFƏ
140 ) EKOLOJİ İQTISADİYYAT VƏ NANOTEXNOLOGİYALAR