gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

101 ) BEYNƏLXALQ MALIYYƏ VƏ QLOBALLAŞMA
102 ) BÜDCƏ PROSESINDƏ ŞƏFFAFLIQ TƏMİNATI VƏ ONUN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİ
103 ) EKOLOJI RENTA VƏ RENTA MÜNASIBƏTLƏRININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ASPEKTLƏRI
104 ) QLOBAL MALIYYƏ BÖHRANI VƏ İSLAM IQTISADI KONSEPSIYASI
105 ) DÜNYA IQTISADIYYATINDA ÇIN FENOMENI
106 ) ENERJI TƏHLÜKƏSIZLIYİ ANLAYIŞININ ELMİ İNTERPRETASİYASI
107 ) MILLI ENERJI STRATEGIYASI: KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR VƏ PERSPEKTIVLƏR
108 ) NEFT-QAZ EMALI SƏNAYESİNİN STRATEJI INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI
109 ) «ÇIN QLOBAL DÜNYA IQTISADIYYATINDA» AZƏRBAYCANLI ALIMIN BAXIŞLARI
110 ) MILLI ENERJI TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN DAVAMLI TƏMİNAT STRATEGİYASI
111 ) DÜNYA İQTISADİ UKLADININ DƏYİŞKƏNLIK MOTIVASIYASI: NANOTEXNOLOGIYALAR VƏ AZƏRBAYCAN PRİORİTETLƏRİ
112 ) REGİONAL İNDUSTRİAL İNKIŞAFA KLASTERLİ YANAŞMA
113 ) REGİONAL İDARƏETMƏNİ ELMİ İSTIQAMƏTLƏNDİRƏN DƏRSLİK
114 ) AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ: IQTISADIYYATLARIN KONVERGENSIYASI
115 ) QLOBAL AXIN VƏ REGIONLAŞMANIN ARTIM MEYLI
116 ) IQTISADI MODERNLƏŞMƏNİN NƏZƏRİ TƏFƏRRÜATLARI VƏ PRAKTİKİ TƏYİNATLARI
117 ) ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATININ MİLLİ DOKTRİNASININ HAZIRLANMASI ZƏRURİLİYİ
118 ) VERGI MƏDƏNIYYƏTI
119 ) «MILLI NEFT-QAZ SEKTORU» ANLAYIŞININ INTERPRETASIYASI
120 ) ENERJİ SİSTEMDƏ DİNAMİKANIN İQTİSADİ-STATISTIK TƏHLİLİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI METODLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ