gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

81 ) AVTONOM FƏALİYYƏT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK PENTAQRAMI
82 ) NEFT SEKTORUNDA YENİ KONTRAKT FORMALARININ TƏTBİQ EFFEKTIVLIYI
83 ) ENERGETİK TƏHLÜKƏSİZLİYİN DAVAMLI TƏMİNATINDA KARBOHIDROGEN RESURSLARININ NÜVƏ POTENSILAINA ÇEVRILMƏSI ALTERNATİVLİYİ
84 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA BİZNES FƏALİYYƏTİNIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
85 ) MİLLİ NEFT BAZARININ İNKİŞAFINDA FRANÇAYZİNQ
86 ) CƏNUB-ŞIMAL NƏQLIYYAT DƏHLIZI: INKIŞAF MEYİLLƏRI VƏ PERSPEKTIVLƏR
87 ) AZƏRBAYCANDA TURIZM BIZNESI: INKIŞAF MEYİLLƏRI VƏ PERSPEKTIVLƏR
88 ) ARTAN TƏBİİ QAZ POTENSİALINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN İQTİSADİ EFFEKTİVLİYİ
89 ) ARTAN QLOBALLAŞMA TƏLƏBLƏRI ŞƏRAITINDƏ ISTEHSAL INFRASTRUKTURUNUN INKIŞAFI MEYİLLƏRI
90 ) BOLONIYA PROSESİ VƏ MAĞİSTR HAZIRLIĞI PROBLEMLƏRİ
91 ) YANACAQ-ENERJİ KOMRLEKSİNDƏ BIZNES FƏALİYYƏTİNİN DIVERSIFIKASIYASI PROBLEMLƏRI
92 ) MILLI ENERJI STRATEGIYASI: KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR VƏ PERSPEKTIVLƏR
93 ) SƏNAYE SIYASƏTI: NƏZƏRI ÇƏRÇIVƏLƏR VƏ EMPIRIK NAILIYYƏTLƏR
94 ) MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİNDƏ «EFFEKTİVLİK AUDİTİ»NİN ROLU
95 ) RESURS QƏNAƏTCİLLİYİNİN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
96 ) REGİONAL MƏŞĞULLUĞUN TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
97 ) TÜRK DÜNYASI ÖLKƏLƏRİNİN ENERJI SEKTORUNDA MİLLİ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ EFFEKTİVLİYİ
98 ) MILLI NEFT STRATEGİYASI VƏ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
99 ) «BRETTON-VUDS» SİSTEMİNİN BÖHRANI, «BÖYÜK IYIRMILƏR» VƏ YENİ MALİYYƏ ARXİTEKTURASI
100 ) MILLI NEFT SEKTORUNDA NEFTIN KEYFIYYƏT BANKININ YARADILMASI EFFEKTIVLIYI