gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

61 ) NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ SOSİAL PROSESLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
62 ) MILLI NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ RENTA MÜNASIBƏTLƏRININ FISKAL ASPEKTLƏRI
63 ) REQIONAL SAHIBKARLIĞIN INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI
64 ) QLOKALİZASİYA: QLOBAL VƏ REGİONAL KONSENSUS
65 ) NEFTİN KEYFİYYƏT BANKI: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR
66 ) TƏHLÜKƏSİZLİK KONDOMİNİUMU VƏ YENİ MALİYYƏ ARXİTEKTURASI
67 ) BAZAR SOSİALLAŞMASININ TRANSFORMASİYA PROBLEMLƏRİ
68 ) REGİONAL İNKİŞAF STRATEGİYASI: ELMİ-EMPİRİK BAXIŞ VƏ YENİ KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR
69 ) EKOLOJİ İQTİSADİYYATIN NƏZƏRİ VƏ EMPİRİK ASPEKTLƏRİ
70 ) MİLLİ NEFT SEKTORUNDA QLOBALLAŞAN EKOLOJİ İSTİQAMƏTLİ FİSKAL MEXANİZMLƏRİN TƏTBİQ EFFEKTİVLİYİ
71 ) BİZNES İNKUBATORLARI: NƏZƏRİ-PRAKTİKİ TƏFƏRRÜATLAR VƏ TƏTBİQ PERSPEKTİVLİYİ
72 ) MİLLİ NEFT SEKTORUNDA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ
73 ) ELMİN MƏHSULDAR QÜVVƏYƏ ÇEVRİLMƏSİNİN STİMULLAŞDIRILMASI ASPEKTLƏRİ
74 ) YANACAQ-ENERGETİKA KOMPLEKSİNİN MODERNİZASİYASI PROBLEMLƏRİ
75 ) REGIONLARIN SOSIAL-IQTISADI INKIŞAF PROBLEMLƏRI (Şəki-Zaqatala regionunun timsalında)
76 ) TEXNOLOJI AUDITIN MILLI NEFT SEKTORUNDA TƏTBIQ PERSPEKTIVLƏRI VƏ KARBOHIDROGEN MƏHSULUNUN SERTIFIKASIYASI
77 ) MÜŞTƏRƏK MÜƏSSISƏLƏR: ELMİ-EMPİRİK REALLIQLAR VƏ İNKİSAF MEYİLLƏRİ
78 ) AUTSORSİNQ PROSESİ VƏ ONUN MİLLİ SEKTORDA TƏTBİQ OPTİMALLIĞI
79 ) ENERGETİKA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
80 ) AZƏRBAYCANIN ARTAN TƏBİİ QAZ RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ