gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

41 ) NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ İNTEQRİR İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN ROLU
42 ) KÖHNƏ YATAQLARI ƏHATƏ EDƏN İSTİSMAR ZONASINDA KONSESSİYA TƏYİNATLI KONTRAKT FORMALARININ TƏTBİQ SƏMƏRƏLİLİYİ
43 ) DAVAMLI İNKİŞAF KONSEPSİYASININ SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ
44 ) MİLLİ ENERGETİK STRATEGİYA VƏ ONUN FORMALAŞMASI ASPEKTLƏRİ
45 ) TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN REAL KARBOHİDROGEN POTENSİALI
46 ) MİLLİ NEFT STRATEGİYASININ İDEOLOJİ ASPEKTLƏRİ
47 ) EKOLOJİ İQTİSADİYYAT VƏ ONUN TƏŞƏKKÜL PRİNSİPLƏRİ
48 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA SOSİAL İNFRASTRUKTURUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
49 ) LİBERAL İQTİSADİYYAT VƏ MİLLİ İSTEHSALIN MÜHAFİZƏSİ PROBLEMLƏRİ
50 ) NEFT SİVİLİZASİYASININ AZƏRBAYCAN GERÇƏKLİKLƏRİ
51 ) XƏZƏRİ FARS KÖRFƏZİ İLƏ BİRLƏŞDİRƏN NƏQLİYYAT DƏHLİZİNİN İNŞA PERSPEKTİVİNİN VİZUAL GÖRÜNTÜLƏRİ
52 ) SOSİAL TƏMİNATLAR SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
53 ) QLOBAL NEFT SİVİLİZASİYASININ AZƏRBAYCAN PRİORİTETLƏRİ
54 ) ENERGETİK SEKTORDA SESSİYA VƏ FAKTORİNQ TƏYİNATLI İQTİSADİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQ EFFEKTİ
55 ) AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ: DƏRİNLƏŞƏN İNTEQRASİYANIN VEKTORLARI VƏ EFFEKTİVLİK PERSPEKTİVLƏRİ
56 ) NEFTQAZÇIXARMADA RENTA MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ASPEKTLƏRİ
57 ) DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ AZAD İQTİSADİ ZONALARIN FUNKSİONAL ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
58 ) İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİNİN TƏHLİLİNDƏ SİSTEMLİ VƏ SİTUASİON YANAŞMA PRİNSİPLƏRİ
59 ) VENÇUR KAPİTALI VƏ ONUN MİLLİ İQTİSADİYYATDA TƏTBİQ SFERASININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
60 ) KARBOHİDROGEN RESURSLARININ AUDİT ZƏRURƏTLİYİ VƏ ŞƏRTLƏRİ