gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

21 ) NEFT-QAZ HASILATI ZAMANI EKOSISTEMIN MÜHAFIZƏSI NƏZƏRƏ ALINMALIDIR
22 ) QIYMƏTLƏNDIRMƏ VƏ AMORTIZASIYA AYIRMALARI
23 ) YENİ GEOSİYASİ GERÇƏKLİK VƏ REGİONAL ƏMƏKDAŞLIQ PERSPEKTİVLƏRİ
24 ) İLKİN NEFTQAZÇIXARMA İSTİSMAR SAHƏLƏRİNDƏ MÜASİR VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
25 ) NEFTQAZÇIXARMADA ISTEHSAL LEVERICLIYI EFFEKTININ TƏYINATI
26 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİN DETERMİNANTLARI VƏ TƏYİNATININ METODİK PRİNSİPLƏRİ
27 ) SOSİALLAŞAN BAZAR İQTİSADİYYATI VƏ DÖVLƏTİN TƏNZİMLƏYİCİ FUNKSİYALARI
28 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İSLAHATLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ
29 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA DAXİLİ AUDİTİN TƏŞKİLİ
30 ) BÖYÜK MAVİ AXIN PERSPEKTİVİ
31 ) QURUDA NEFTQAÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ OPTIMAL HASILAT TEMPININ VƏ ISTISMAR MÜDDƏTININ MÜƏYYƏN EDILMƏSI
32 ) MÜSTƏQİL VERGİ KONSULTANTLARININ HAZIRLANMASI VƏ TRENİNQİ PROBLEMLƏRİ
33 ) NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ NORMATİV-HÜQUQİ TƏMİNATIN BAZAR STANDARTLARINA ADAPTASİYASI
34 ) NEFTQAZÇIXARMADA AMORTİZASİON PROSESİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN YENİ METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ
35 ) NEFTQAZÇIXARMADA VERGİ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MEYİLLƏRİ
36 ) NEFTQAZÇIXARMADA ƏMƏYİN TƏŞKİLİNİN NƏZƏRİ VƏ EMPİRİK PRİNSİPLƏRİ
37 ) STRUKTUR İSLAHATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ MEXANİZMLƏRİ
38 ) NEFT-QAZ İNDUSTRİYASINDA İNVESTESİON LAYİHƏLƏRİN TƏHLİL METODİKASI
39 ) TRANSFORMASİYA MƏRHƏLƏSİNDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNFRASTRUKTURUN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ
40 ) KİÇİK BİZNES İNFRASTRUKTURU VƏ ONUN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ