gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Məqalələr

1 ) AZƏRBAYCANDA QURUDA NEFT-QAZÇIXARMA SƏNAYESİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ
2 ) NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNƏ XARİCİ İNVESTİSIYALARIN CƏLB EDİLMƏSİ VƏ MİLLİ SAHİBKARLIĞIN İNKIŞAFI PROBLEMLƏRİ
3 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMLƏRİ
4 ) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNDƏ İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN AZALDILMASI PERSPEKTİVLƏRİ
5 ) AZƏRBAYCANIN NEFT-QAZÇIXARMA SƏNAYESİNDƏ QİYMƏT PROBLEMLƏRİ
6 ) YANACAQ SƏNAYESİNİN İDARƏETMƏ STRUKTURU: MÜASİR VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
7 ) QURUDAKI NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İQTİSADİ İSLAHATLAR VƏ SƏMƏRƏLİLİK PROBLEMLƏRİ
8 ) YENİ İQTİSADİ SİSTEMƏ KEÇİD PROSESİNDƏ MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT İŞİNİN YENİLƏŞMƏSİ VƏ TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
9 ) İQTİSADİ TRANSFORMASİYA MƏRHƏLƏSİNDƏ İSLAHATLARIN DƏRİNLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
10 ) YENİ İQTİSADİ SİSTEMƏ KEÇİDDƏ UÇOT, HESABAT İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
11 ) AZƏRBAYCANIN YANACAQ SƏNAYESİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏ ƏMƏYİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
12 ) DÜNYA QAZ TƏSƏRRÜFATI, MÜASİR MEYİLLƏR VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
13 ) XƏZƏR HÖVZƏSİ REGİONUNDA VƏ TÜRKDİLLİ ƏRAZİLƏRDƏ ENERGETİK POTENSİAL
14 ) AUDITOR FƏALIYYƏTININ TƏNZIMLƏNMƏSI ASPEKTLƏRI
15 ) ÜÇÜNCÜ SEKTORUN UNKİŞAF PROBLEMLƏRİ
16 ) İQTİSADİYYATIN ENERJİ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASINDA PRİORİTET VERİLƏN İSTİQAMƏTLƏR
17 ) BÖYÜK İPƏK YOLU VƏ SOSİAL-İQTİSADİ YÜKSƏLİŞİN STİMULLAŞDIRILMASI ASPEKTLƏRİ
18 ) QURUDA NEFT-QAZ HASİLATINDA DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMSƏİ PROBLEMLƏRİ
19 ) NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ MALİYYƏ LİZİNQİNİN TƏTBİQİ PRİNSİPLƏRİ
20 ) KÖHNƏ YATAQLARDA İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ