gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

161 ) QEYRI-NEFT SƏNAYESI YENI INKIŞAF MƏRHƏLƏSINDƏ
162 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA INKİŞAFIN İQTİSADİ ARTIM TEMPLƏRİ İLƏ KORRELYASİYA ƏLAQƏLİYİNİN TƏHLİLİ
163 ) NEFT-QAZ SEKTORUNUN İNKİŞAFININ IQTISADI ARTIMA TƏSIRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI
164 ) NÜVƏ ENERGETIKASI: EKOLOJI-IQTISADI DƏYƏRLƏNDIRMƏLƏR VƏ INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI
165 ) NEFT-QAZ SEKTORUNUN SOSİAL-İQTISADI İNKİŞAFA TƏSİRİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
166 ) İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİ TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAFINDA ELEKTRON HÖKUMƏT KONSEPSİYASININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
167 ) ELMI-ENSIKLOPEDIK UNIVERSIALLIQ NÜMUNƏSI: “BÖYÜK IQTISADI ENSIKLOPEDIYA”
168 ) İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ TARİF PEREFERENSİYALARI VƏ MÜTƏRƏQQİ GÖMRÜK-BİZNES MODELLƏRİ
169 ) VERGİ SİYASƏTİNƏ DAİR DƏYƏRLİ TƏDQİQAT ƏSƏRİ
170 ) «İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ «ELEKTRON HÖKUMƏT» FENOMENİ
171 ) «BÖYÜK İQTISADI ENSIKLOPEDIYA»: ELMI-ICTIMAI HƏYATIMIZIN MÜHÜM HADISƏSI
172 ) ELEKTRON HÖKUMƏT: DÖVLƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN YÜKSƏLƏN İQTISADİ VƏ HAKİMİYYƏT MÜNASİBƏTLƏRİ
173 ) "VERGI ENSIKLOPEDIYASI” VERGILƏR HAQQINDA ZƏRURI MƏLUMAT MƏNBƏYIDIR
174 ) İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN ƏSASI KİMİ
175 ) İNFORMASİYA RESURSLARI İQTİSADİYYATI: FƏRQLİ VƏ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏR
176 ) AZƏRBAYCANIN DƏMIR YOLU NƏQLİYYAT SİSTEMİ: İNFRASTRUKTUR TƏMİNATLAR VƏ TRANZİT POTENSİAL
177 ) İQTISADI İNKIŞAF VƏ MODERNLƏŞMƏNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI
178 ) VERGI MAARIFÇILIYINƏ YENI BIR TÖHFƏ
179 ) EKOLOJİ İQTISADİYYAT VƏ NANOTEXNOLOGİYALAR
180 ) MİLLİ NEFT STRATEGİYASI VƏ İNKİŞAFIN YENİ HƏDƏFLƏRİ