gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

141 ) ENERJI TƏHLÜKƏSIZLIYİ ANLAYIŞININ ELMİ İNTERPRETASİYASI
142 ) MILLI ENERJI STRATEGIYASI: KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR VƏ PERSPEKTIVLƏR
143 ) NEFT-QAZ EMALI SƏNAYESİNİN STRATEJI INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI
144 ) «ÇIN QLOBAL DÜNYA IQTISADIYYATINDA» AZƏRBAYCANLI ALIMIN BAXIŞLARI
145 ) MILLI ENERJI TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN DAVAMLI TƏMİNAT STRATEGİYASI
146 ) РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
147 ) DÜNYA İQTISADİ UKLADININ DƏYİŞKƏNLIK MOTIVASIYASI: NANOTEXNOLOGIYALAR VƏ AZƏRBAYCAN PRİORİTETLƏRİ
148 ) REGİONAL İNDUSTRİAL İNKIŞAFA KLASTERLİ YANAŞMA
149 ) REGİONAL İDARƏETMƏNİ ELMİ İSTIQAMƏTLƏNDİRƏN DƏRSLİK
150 ) AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ: IQTISADIYYATLARIN KONVERGENSIYASI
151 ) QLOBAL AXIN VƏ REGIONLAŞMANIN ARTIM MEYLI
152 ) IQTISADI MODERNLƏŞMƏNİN NƏZƏRİ TƏFƏRRÜATLARI VƏ PRAKTİKİ TƏYİNATLARI
153 ) ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATININ MİLLİ DOKTRİNASININ HAZIRLANMASI ZƏRURİLİYİ
154 ) VERGİ MƏDƏNİYYƏTİ
155 ) «MILLI NEFT-QAZ SEKTORU» ANLAYIŞININ INTERPRETASIYASI
156 ) ENERJİ SİSTEMDƏ DİNAMİKANIN İQTİSADİ-STATISTIK TƏHLİLİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI METODLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
157 ) MILLI NEFT STRATEGIYASININ IMPERATIVLƏRI
158 ) EKONOMETRIKAYA GIRIŞ
159 ) AZERBAYCAN İQTISADIYYATININ DÜNYADAKI REYTINQI
160 ) ELEKTRIK ENERJISINƏ TƏLƏBATIN PROQNOZLAŞDIRILMASI ÜSULLARININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSINƏ DAIR