gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

121 ) ARTAN TƏBİİ QAZ POTENSİALINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN İQTİSADİ EFFEKTİVLİYİ
122 ) ARTAN QLOBALLAŞMA TƏLƏBLƏRI ŞƏRAITINDƏ ISTEHSAL INFRASTRUKTURUNUN INKIŞAFI MEYİLLƏRI
123 ) BOLONIYA PROSESİ VƏ MAĞİSTR HAZIRLIĞI PROBLEMLƏRİ
124 ) YANACAQ-ENERJİ KOMRLEKSİNDƏ BIZNES FƏALİYYƏTİNİN DIVERSIFIKASIYASI PROBLEMLƏRI
125 ) MILLI ENERJI STRATEGIYASI: KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR VƏ PERSPEKTIVLƏR
126 ) SƏNAYE SIYASƏTI:NƏZƏRI ÇƏRÇIVƏLƏR VƏ EMPIRIK NAILIYYƏTLƏR
127 ) MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİNDƏ «EFFEKTİVLİK AUDİTİ»NİN ROLU
128 ) RESURS QƏNAƏTCİLLİYİNİN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
129 ) REGİONAL MƏŞĞULLUĞUN TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
130 ) TÜRK DÜNYASI ÖLKƏLƏRİNİN ENERJI SEKTORUNDA MİLLİ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ EFFEKTİVLİYİ
131 ) MILLI NEFT STRATEGİYASI VƏ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
132 ) «BRETTON-VUDS» SİSTEMİNİN BÖHRANI, «BÖYÜK IYIRMILƏR» VƏ YENİ MALİYYƏ ARXİTEKTURASI
133 ) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
134 ) MAGISTRANTIN REFERATLARININ YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK TÖVSIYƏ
135 ) MILLI NEFT SEKTORUNDA NEFTIN KEYFIYYƏT BANKININ YARADILMASI EFFEKTIVLIYI
136 ) BEYNƏLXALQ MALIYYƏ VƏ QLOBALLAŞMA
137 ) BÜDCƏ PROSESINDƏ ŞƏFFAFLIQ TƏMİNATI VƏ ONUN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİ
138 ) EKOLOJI RENTA VƏ RENTA MÜNASIBƏTLƏRININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ASPEKTLƏRI
139 ) QLOBAL MALIYYƏ BÖHRANI VƏ İSLAM IQTISADI KONSEPSIYASI
140 ) DÜNYA IQTISADIYYATINDA ÇIN FENOMENI