gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

101 ) SOSIALLAŞAN IQTISADIYYAT
102 ) ELMİN MƏHSULDAR QÜVVƏYƏ ÇEVRİLMƏSİNİN STİMULLAŞDIRILMASI ASPEKTLƏRİ
103 ) YANACAQ-ENERGETİKA KOMPLEKSİNİN MODERNİZASİYASI PROBLEMLƏRİ
104 ) REGIONLARIN SOSIAL-IQTISADI INKIŞAF PROBLEMLƏRI (Şəki-Zaqatala regionunun timsalında)
105 ) TEXNOLOJI AUDITIN MILLI NEFT SEKTORUNDA TƏTBIQ PERSPEKTIVLƏRI VƏ KARBOHIDROGEN MƏHSULUNUN SERTIFIKASIYASI
106 ) MÜŞTƏRƏK MÜƏSSISƏLƏR: ELMİ-EMPİRİK REALLIQLAR VƏ İNKİSAF MEYİLLƏRİ
107 ) AUTSORSİNQ PROSESİ VƏ ONUN MİLLİ SEKTORDA TƏTBİQ OPTİMALLIĞI
108 ) ENERGETİKA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
109 ) AZƏRBAYCANIN ARTAN TƏBİİ QAZ RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ
110 ) AVTONOM FƏALİYYƏT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK PENTAQRAMI
111 ) NEFT SEKTORUNDA YENİ KONTRAKT FORMALARININ TƏTBİQ EFFEKTIVLIYI
112 ) MAGISTR DISSERTASIYASININ YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ
113 ) MAGISTRANTIN ELMI-TƏDQIQAT TƏCRÜBƏSNIN YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ
114 ) ELMI-PEDOQOJI TƏCRÜBƏ (metodik göstəriş)
115 ) ENERGETİK TƏHLÜKƏSİZLİYİN DAVAMLI TƏMİNATINDA KARBOHIDROGEN RESURSLARININ NÜVƏ POTENSILAINA ÇEVRILMƏSI ALTERNATİVLİYİ
116 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA BİZNES FƏALİYYƏTİNIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
117 ) MİLLİ NEFT BAZARININ İNKİŞAFINDA FRANÇAYZİNQ
118 ) CƏNUB-ŞIMAL NƏQLIYYAT DƏHLIZI: INKIŞAF MEYİLLƏRI VƏ PERSPEKTIVLƏR
119 ) AZƏRBAYCANDA TURIZM BIZNESI: INKIŞAF MEYİLLƏRI VƏ PERSPEKTIVLƏR
120 ) SOME ASPECTS OF THE SUPPLY WITH INFORMATION OF INNOVATIVE MANAGEMENT