gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

81 ) ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ДЖЕЙХАН
82 ) İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİNİN TƏHLİLİNDƏ SİSTEMLİ VƏ SİTUASİON YANAŞMA PRİNSİPLƏRİ
83 ) VENÇUR KAPİTALI VƏ ONUN MİLLİ İQTİSADİYYATDA TƏTBİQ SFERASININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
84 ) KARBOHİDROGEN RESURSLARININ AUDİT ZƏRURƏTLİYİ VƏ ŞƏRTLƏRİ
85 ) NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ SOSİAL PROSESLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
86 ) MILLI NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ RENTA MÜNASIBƏTLƏRININ FISKAL ASPEKTLƏRI
87 ) ИМПЕРАТИВЫ НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
88 ) REQIONAL SAHIBKARLIĞIN INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI
89 ) QLOKALİZASİYA: QLOBAL VƏ REGİONAL KONSENSUS
90 ) NEFTİN KEYFİYYƏT BANKI: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR
91 ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
92 ) CUMDOMINIUM SAFETY AND NEW FINANCIAL ARCHITECTURE
93 ) BAZAR SOSİALLAŞMASININ TRANSFORMASİYA PROBLEMLƏRİ
94 ) REGİONAL İNKİŞAF STRATEGİYASI: ELMİ-EMPİRİK BAXIŞ VƏ YENİ KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR
95 ) THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS ECOLOGICAL ECONOMY
96 ) УГЛУБЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
97 ) АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ - ТБИЛИСИ – ДЖЕЙХАН
98 ) MİLLİ NEFT SEKTORUNDA QLOBALLAŞAN EKOLOJİ İSTİQAMƏTLİ FİSKAL MEXANİZMLƏRİN TƏTBİQ EFFEKTİVLİYİ
99 ) BİZNES İNKUBATORLARI: NƏZƏRİ-PRAKTİKİ TƏFƏRRÜATLAR VƏ TƏTBİQ PERSPEKTİVLİYİ
100 ) MİLLİ NEFT SEKTORUNDA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ