gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

61 ) SOSIAL SORĞU PROSESININ KEÇIRILMƏSINƏ DAIR METODIK GÖSTƏRIŞ
62 ) NEFT TƏSƏRRÜFATININ IQTISADI STRUKTURUNUN MODERNIZASIYASI
63 ) НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
64 ) EKOLOJİ İQTİSADİYYAT VƏ ONUN TƏŞƏKKÜL PRİNSİPLƏRİ
65 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA SOSİAL İNFRASTRUKTURUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
66 ) LİBERAL İQTİSADİYYAT VƏ MİLLİ İSTEHSALIN MÜHAFİZƏSİ PROBLEMLƏRİ
67 ) ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ НА СТАРЫХ МЕСТОРОЖДЕНЯХ
68 ) THE PROSPECTS FOR THE CONSTRUCTION OF THE CASPIAN SEA-PERSIAN GULF CORRIDOR
69 ) NEFT SİVİLİZASİYASININ AZƏRBAYCAN GERÇƏKLİKLƏRİ
70 ) SOSİAL TƏMİNATLAR SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
71 ) QLOBAL NEFT SİVİLİZASİYASININ AZƏRBAYCAN PRİORİTETLƏRİ
72 ) ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАСПИЙСКОГО ГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
73 ) ENERGETİK SEKTORDA SESSİYA VƏ FAKTORİNQ TƏYİNATLI İQTİSADİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQ EFFEKTİ
74 ) ELMI-TƏDQIQAT TƏCRÜBƏSININ KEÇIRILMƏSINƏ DAIR METODIK GÖSTƏRIŞ.
75 ) AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ: DƏRİNLƏŞƏN İNTEQRASİYANIN VEKTORLARI VƏ EFFEKTİVLİK PERSPEKTİVLƏRİ
76 ) NEFTQAZÇIXARMADA RENTA MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ASPEKTLƏRİ
77 ) DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ AZAD İQTİSADİ ZONALARIN FUNKSİONAL ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
78 ) КАСПИЙСКИЕ НЕФТЕПРОВОДЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
79 ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ НЕФТЯНОГО ПОТЕНЦИАЛА АЗЕРБАЙДЖАНА
80 ) КАСПИЙСКО-ПЕРСИДСКИЙ КОРИДОР: ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАКУРС