gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

41 ) BÖYÜK MAVİ AXIN PERSPEKTİVİ
42 ) ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕДОБЫЧИ НА СТАРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
43 ) İQTISADI TƏHLIL FƏNNI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMI
44 ) MÜHASIBAT UÇOTU NƏZƏRIYYƏSI VƏ AUDITIN ƏSASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMI
45 ) QURUDA NEFTQAÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ OPTIMAL HASILAT TEMPININ VƏ ISTISMAR MÜDDƏTININ MÜƏYYƏN EDILMƏSI
46 ) MÜSTƏQİL VERGİ KONSULTANTLARININ HAZIRLANMASI VƏ TRENİNQİ PROBLEMLƏRİ
47 ) NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ NORMATİV-HÜQUQİ TƏMİNATIN BAZAR STANDARTLARINA ADAPTASİYASI
48 ) NEFTQAZÇIXARMADA AMORTİZASİON PROSESİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN YENİ METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ
49 ) NEFTQAZÇIXARMADA VERGİ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MEYİLLƏRİ
50 ) NEFTQAZÇIXARMADA ƏMƏYİN TƏŞKİLİNİN NƏZƏRİ VƏ EMPİRİK PRİNSİPLƏRİ
51 ) STRUKTUR İSLAHATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ MEXANİZMLƏRİ
52 ) NEFT-QAZ İNDUSTRİYASINDA İNVESTESİON LAYİHƏLƏRİN TƏHLİL METODİKASI
53 ) TRANSFORMASİYA MƏRHƏLƏSİNDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNFRASTRUKTURUN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ
54 ) KİÇİK BİZNES İNFRASTRUKTURU VƏ ONUN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ
55 ) NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ İNTEQRİR İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN ROLU
56 ) KÖHNƏ YATAQLARI ƏHATƏ EDƏN İSTİSMAR ZONASINDA KONSESSİYA TƏYİNATLI KONTRAKT FORMALARININ TƏTBİQ SƏMƏRƏLİLİYİ
57 ) DAVAMLI İNKİŞAF KONSEPSİYASININ SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ
58 ) MİLLİ ENERGETİK STRATEGİYA VƏ ONUN FORMALAŞMASI ASPEKTLƏRİ
59 ) TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN REAL KARBOHİDROGEN POTENSİALI
60 ) MİLLİ NEFT STRATEGİYASININ İDEOLOJİ ASPEKTLƏRİ