gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

21 ) BÖYÜK İPƏK YOLU VƏ SOSİAL-İQTİSADİ YÜKSƏLİŞİN STİMULLAŞDIRILMASI ASPEKTLƏRİ
22 ) QURUDA NEFT-QAZ HASİLATINDA DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMSƏİ PROBLEMLƏRİ
23 ) НЕКОТОРЫЕe АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В НЕФТЕ-ГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ НА СУШЕ
24 ) NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ MALİYYƏ LİZİNQİNİN TƏTBİQİ PRİNSİPLƏRİ
25 ) NEFT-QAZ SƏNAYESINDƏ YENI BAZAR MEXANIZMLƏRININ FORMALAŞDIRILMASI ISTIQAMƏTLƏRI
26 ) KÖHNƏ YATAQLARDA İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
27 ) NEFT-QAZ HASILATI ZAMANI EKOSISTEMIN MÜHAFIZƏSI NƏZƏRƏ ALINMALIDIR
28 ) QIYMƏTLƏNDIRMƏ VƏ AMORTIZASIYA AYIRMALARI
29 ) ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ НА СТАРЫХ ПЛОЩАДЯХ
30 ) YENİ GEOSİYASİ GERÇƏKLİK VƏ REGİONAL ƏMƏKDAŞLIQ PERSPEKTİVLƏRİ
31 ) ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РАЗРЕШЕНИЯ
32 ) İLKİN NEFTQAZÇIXARMA İSTİSMAR SAHƏLƏRİNDƏ MÜASİR VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
33 ) НЕФТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В РЕТРОСПЕКТИВНОМ И ПЕРСПЕКТИВНОМ РАКУРСЕ
34 ) NEFTQAZÇIXARMADA ISTEHSAL LEVERICLIYI EFFEKTININ TƏYINATI
35 ) AZƏRBAYCANIN TƏBII QAZ POTENSIALI: REALLIQLAR VƏ VIRTUAL CIZGILƏR
36 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİN DETERMİNANTLARI VƏ TƏYİNATININ METODİK PRİNSİPLƏRİ
37 ) SOSİALLAŞAN BAZAR İQTİSADİYYATI VƏ DÖVLƏTİN TƏNZİMLƏYİCİ FUNKSİYALARI
38 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İSLAHATLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ
39 ) MİLLİ NEFT-QAZ SEKTORUNDA DAXİLİ AUDİTİN TƏŞKİLİ
40 ) NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSININ IQTISADI INKIŞAF MODELI.