gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

181 ) İNFORMASIYA IQTISADIYYATI VƏ INFORMASIYA CƏMIYYƏTI
182 ) İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI: MÜASİR GERCƏKLİKLƏR VƏ İNKİŞAF MEYLLƏRİ
183 ) AZƏRBAYCANDA QARA METALLURGIYA SƏNAYESİ: INKIŞAF MƏRHƏLƏLƏRI VƏ PERSPEKTİVLƏR
184 ) MAKROREGIONAL INTEQRASIYANIN DƏRINLƏŞMƏSINDƏ BAKI-TBILISI-QARS DƏMIR YOLU XƏTTININ ROLU VƏ ƏHƏMIYYƏTI
185 ) ŞƏHƏR İCTİMAİ NƏQLİYYATININ İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ VƏ AVTOMOBİLLƏŞMƏNİN YENİ EKOLOJİ TƏLƏBLƏRİ
186 ) «DÜNYA IQTISADIYYATI» VƏ «DÜNYA TƏSƏRRÜFATI» ANLAYIŞLARI: EYNILIKLƏR VƏ FƏRQLƏR
187 ) «DÜNYA IQTISADIYYATI» VƏ «DÜNYA TƏSƏRRÜFATI» ANLAYIŞLARI: EYNILIKLƏR VƏ FƏRQLƏR
188 ) BAKI-TIBILISI-QARS DƏMIR YOLU XƏTTI: IQTISADI DƏYƏRLƏNDIRMƏLƏR VƏ SOSIAL EFFEKTLƏR
189 ) BAKI-TIBILISI-QARS DƏMIR YOLU XƏTTI: IQTISADI DƏYƏRLƏNDIRMƏLƏR VƏ SOSIAL EFFEKTLƏR
190 ) REGİONAL NƏQLİYYAT İNFRASTRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLU XƏTTİ LAYİHƏSİNİN ROLU
191 ) REGİONAL NƏQLİYYAT İNFRASTRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLU XƏTTİ LAYİHƏSİNİN ROLU
192 ) İQTİSADİYYATIN İNNOVATİV İNKİŞAFI VƏ VERGI STIMULLAŞDIRMASI
193 ) İQTİSADİYYATIN İNNOVATİV İNKİŞAFI VƏ VERGI STIMULLAŞDIRMASI
194 ) ÇOXCƏHƏTLI YARADICILIĞI ILƏ SEÇILƏN GÖRKƏMLI ALIM
195 ) ÇOXCƏHƏTLI YARADICILIĞI ILƏ SEÇILƏN GÖRKƏMLI ALIM
196 ) BAKI-TIBILISI-QARS NƏQLIYYAT DƏHLIZININ ROLU VƏ ƏHƏMIYYƏTI
197 ) BAKI-TIBILISI-QARS NƏQLIYYAT DƏHLIZININ ROLU VƏ ƏHƏMIYYƏTI
198 ) “BAKI-TBİLİSİ-QARS” LAYİHƏSİ: AVROPA-ASIYA ARASI DAŞINMALARININ MÜHÜM ARTERIYASI, BÖYÜK İPƏK YOLU BƏRPASININ YEKUN BƏNDİ
199 ) “BAKI-TBİLİSİ-QARS” LAYİHƏSİ: AVROPA-ASIYA ARASI DAŞINMALARININ MÜHÜM ARTERIYASI, BÖYÜK İPƏK YOLU BƏRPASININ YEKUN BƏNDİ
200 ) GÖRKƏMLI ALIMIN XATIRƏSI