gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı

1 ) AZƏRBAYCANDA QURUDA NEFT-QAZÇIXARMA SƏNAYESİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ
2 ) NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNƏ XARİCİ İNVESTİSIYALARIN CƏLB EDİLMƏSİ VƏ MİLLİ SAHİBKARLIĞIN İNKIŞAFI PROBLEMLƏRİ
3 ) QURUDA NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMLƏRİ
4 ) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNDƏ İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN AZALDILMASI PERSPEKTİVLƏRİ
5 ) AZƏRBAYCANIN NEFT-QAZÇIXARMA SƏNAYESİNDƏ QİYMƏT PROBLEMLƏRİ
6 ) YANACAQ SƏNAYESİNİN İDARƏETMƏ STRUKTURU: MÜASİR VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
7 ) QURUDAKI NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSİNDƏ İQTİSADİ İSLAHATLAR VƏ SƏMƏRƏLİLİK PROBLEMLƏRİ
8 ) YENİ İQTİSADİ SİSTEMƏ KEÇİD PROSESİNDƏ MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT İŞİNİN YENİLƏŞMƏSİ VƏ TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
9 ) İQTİSADİ TRANSFORMASİYA MƏRHƏLƏSİNDƏ İSLAHATLARIN DƏRİNLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
10 ) YENİ İQTİSADİ SİSTEMƏ KEÇİD PROSESİNDƏ MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT İŞİNİN YENİLƏŞMƏSİ VƏ TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
11 ) AZƏRBAYCANIN QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ IQTISADI ISLAHATLAR VƏ SƏMƏRƏLILIK PROBLEMLƏRI
12 ) AZƏRBAYCANIN NEFT SEKTORUNA INVESTISIYALARIN CƏLB EDILMƏSI AKTIVLƏŞDIRILMƏSININ ƏSAS ISTIQAMƏTLƏRI
13 ) ƏSRLƏRIN QOVŞAĞINDA AZƏRBAYCANIN YANACAQ-ENERJI KOMPLEKSINDƏ STRUKTUR ISLAHATLARI VƏ IDARƏETMƏNIN TƏKMILLƏŞMƏSI PROBLEMLƏRI
14 ) AZƏRBAYCANIN YANACAQ SƏNAYESİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏ ƏMƏYİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
15 ) DÜNYA QAZ TƏSƏRRÜFATI, MÜASİR MEYİLLƏR VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
16 ) XƏZƏR HÖVZƏSİ REGİONUNDA VƏ TÜRKDİLLİ ƏRAZİLƏRDƏ ENERGETİK POTENSİAL
17 ) AUDITOR FƏALIYYƏTININ TƏNZIMLƏNMƏSI ASPEKTLƏRI
18 ) ENERGETIK KOMPLEKS YENI ISLAHATLAR ƏRƏFƏSINDƏ
19 ) ÜÇÜNCÜ SEKTORUN UNKİŞAF PROBLEMLƏRİ
20 ) İQTİSADİYYATIN ENERJİ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASINDA PRİORİTET VERİLƏN İSTİQAMƏTLƏR