gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / AZƏRBAYCANIN QURUDA NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ IQTISADI ISLAHATLAR VƏ SƏMƏRƏLILIK PROBLEMLƏRI

16.03.2012

Bakı. Elm, 1998, 144 səh. ISBN 5-8066-0928-6.
Çapa imzalanmışdır 02.10.1998. Format 84 x108 1/32. Həcmi 9,0 çap vərəqi. Sayı 300.

Elmi redaktoru: akademik Z.Ə.Səmədzadə

Əsərdə XX əsrdə quruda neftqazçıxarma istehsalının dinamikası, inkişaf mərhələləri və meylləri yeni baxışlar baxımından təhlil edilmiş, neftqazçıxarma kompleksinin idarə edilməsini təkmilləşdirmək məqsədilə yeni struktur dəyişikliklərinin zəruriliyi elmi cəhətdən əsaslandırılmış, sahənin tələblərinə cavab verən strukturun reallaşmısının iqtisadi mexanizmi təklif olunmuşdur. Həmçinin istehsalın restrukturizasiyası v ə diversifikasiyası strategiyası ilə bağlı problemlər, Azərbaycanda quruda neftqazçıxarma sənayesində özəlləşdirmənin, neft biznesinin, milli sahibkarlığın inkişafı xüsusiyyətləri araşdırılmış, milli dövlət mənafeyinə uyğun gələn istiqamətlər müəyyən edilmişdir.

Əsər neft sənayesində çalışan mütəxəssislər, qazıma idarələrinin mühəndis-texniki işçiləri, iqtisadçılar, müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.