gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / ENERGETIK KOMPLEKS YENI ISLAHATLAR ƏRƏFƏSINDƏ

06.03.2012

Bakı. Elm, 2000. 257 səh., ISBN 5-8066-1155-8.
Çapa imzalanmışdır 02.02.2000. Format 60 x84 1/32. Həcmi 22,0 çap vərəqi. Sayı 300.

Elmi redaktorları:

  • iqtisad elmləri doktoru, professor A.A.Ağayeva T.Ə.Paşayev

Resezentlər:

  • texnika elmləri doktoru, professor T.M.Həsənov
  • iqtisad elmləri namizədi Ə.R.Ələkbərov
  • iqtisad elmləri namizədi Ə.B.Sarıyev.

Monoqrafiya bazar munasibətləri şəraitind ərbaycanın yanacaq esinin iqtisadi problemlərinə, sahədə islahatlar prosesinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Yanacaq Energetika Kompleksində çalışan mütəxəssislər, iqtisadçılar, müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali məktəb tələbələrinin istifadəsinə təqdim olunan əsər həm də müəyyən dərəcədə geniş oxucu kütləsi, milli sahibkarlar və xarici iş adamları üçün də nəzərdə tutulur.