gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / AZƏRBAYCANIN TƏBII QAZ POTENSIALI: REALLIQLAR VƏ VIRTUAL CIZGILƏR

23.02.2012

Bakı: Elm, 2001. 186 səh. ISBN 5-8066-1395-X.

Çapa imzalanmışdır: 17.12.2001. Formatı 60x90 1/16. Həcmi 12,5 ç.v. Sayı 350.

Elmi redaktoru:

  • iqtisad elmləri doktoru, professor Şəkərəliyev A.Ş.

Resenzentlər:

  • iqtisad elmləri doktoru, professor Atakişiyev M.C.
  • iqtisad elmləri namizədi Səfərov Q.Ə.
  • fəlsəfə elmləri namizədi Əhmədov H.Q.

Monoqrafiya mövcud reallıqlar və virtual görüntü diapazonunda Azərbaycanın artan təbii qaz potensialının qiymətləndirilməsi, qaz sənayesinin müasir vəziyyəti, inteqrasion və inkişaf meylləri, sosiallaşan bazar iqtisadiyyatı konteksində yeni çevik infrastrukturun formalaşdırılması, böyük texniki-iqtisadi dövriyyədə onun qlobal və lokol prespektiv imkanlarının təhlil və tədqiqinə həsr edilmişdir. Akademik tədqiqat, elm, təhsil sferası, energetik kompleksin iqtisadçı, mühəndis və təbii qaz istifadəçisi təşkilatlarının mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulan monoqrafiya həm də ayrı-ayrı fərdi mavi yanacaq istehlakçılarının, geniş oxucu auditoriyasının sərəncamına verilir.