gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSININ IQTISADI INKIŞAF MODELI.

21.02.2012

Bakı: Elm, 2002. 472 səh. ISBN 5-8066-1440.

Çapa imzalanmışdır 12.04.2002. Format 60 x 84 1/16. Həcmi 29,5 ç.v. Sayı 500.

Elmi redaktoru:

  • akademik Ə.M.Abbasov

Resezentlər:

  • iqtisad elmləri doktoru B.S. Xıdırov
  • AMEA-nın müxbir üzvü geologiya-mineralogiya elmləri doktoru İ.S.Quliyev
  • AMEA-nın müxbir üzvü texnika elmləri doktoru R.M.Məmmədov

Dərinləşən bazar münasibətləri sferasında Azərbaycanın quru ərazilərində təşəkkül tapan neftqazçıxarma sənayesinin ümumi iqtisadi problemlərinin tədqiqi, istehsal artımının təmin edilməsində sahəvi kompleksin yeni iqtisadi modelinin işlənməsi, aparılan islahatların təkmilləşdirilməsi monoqrafiyanın leymotivini ifadə edir.

Neft-qaz industriyasının mütəxəssisləri, iqtisadçılar, elmi-tədqiqat institutları, investorlar, müvafiq profilli ictimai təşkilatlar və digər informasiya maraqlıları üçün nəzərdə tutulan tədqiqat işində, həmçinin, genetik təhlil əsasında istehsalın dinamik inkişaf meyllərinin araşdırılması, sistemli yanaşma kontekstində struktur islahatlarının və idarəetmənin yeni strategiyasının işlənməsi, kompleksin iqtisadi modernizasiyası problemlərinin həllində, səmərəli fəaliyyətin təşkilində mütərəqqi bazar mexanizmlərindən, iqtisadi texnologiyalardan istifadə də əksini tapmışdır.