gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / NEFT TƏSƏRRÜFATININ IQTISADI STRUKTURUNUN MODERNIZASIYASI

20.02.2012

Bakı: Elm, 2003, 511 səh. ISBN 5-8066-1440.

Çapa imzalanmışdır 21.08.2003. Formatı 60 x 84 1/16. Həcmi 32 ç.v. Sayı 300.

Elmi redaktor:

  • AMEA-nın müxbir üzvü A.F.Musayev

Rezenzentlər:

  • iqtisad elmləri doktoru, professor A.B.Abbasov.
  • texnika elmləri doktoru, professor C.M.Mahmudov

Dünya və milli neft industriyasının texniki-iqtisadi strukturu və tərəqqi meylləri kontekstində səmərəli təsərrüfat quruculuğunun dinamik inkişaf amillərini səciyyələndirən monoqrafiyada, neft strategiyasının sosial-iqtisadi aspektləri, sahəvi sferada islahatların təkmilləşməsi, dərinləşməsi, dövlət tənzimlənməsi, idarəetmə konsepsiyası və istehsalın rasional təşkil problemləri sistemli və situasion yanaşma diapazonunda tədqiq və təhlili edilmiş, verifikasiya prinsiplərinə müvafiq olaraq neft-qaz sektorunun iqtisadi strukturunun modernizasiyasının alternativ bazar mexanizmlərinin prioritetləri təqdim olunmuşdur.

Kolleqial elmi-tədqiqat araşdırmalarını əks etdirən monoqrafiya təhsil sferası, enerci kompleksinin mütəxəssisləri, iqtisadçılar və habelə geniş peşəkar oxucu kütləsinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulur.