gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / NEFT-QAZ SƏNAYESINDƏ YENI BAZAR MEXANIZMLƏRININ FORMALAŞDIRILMASI ISTIQAMƏTLƏRI

01.03.2012

Bakı: «Elm» 2000. 200 səh., ISBN 5-8066-1289-9.

Çapa imzalanmışdır 25.12.2000. Format 84 x 108 1/32. Həcmi 12,5 ç.v. Sayı 300.

Elmi redaktorları:

  • iqtisad elmləri doktoru Ə.X.Nuriyev
  • iqtisad elmləri doktoru, professor A.A.Ağayeva

Rəyçilər:

  • iqtisad elmləri doktoru N.Ə.Nəbiyev
  • iqtisad elmləri namizədi Ə.B.Sarıyev T.Ə.Paşayev.

Monoqrafiyada yeni reallıqlar kontekstində neft-qaz sənayesinin müasir vəziyyəti, inkişaf meylləri, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin iqtisadi aspektləri, vergiqoymanın təkmilləşdirilməsi, neft-qaz sənayesində fiskal mexanizmlər və digər bazar təsisatlarının tətbiqi məsələləri tədqiq edilmişdir. Neft-qaz sənayesinin mütəxəssisləri, elmi işçilər, iqtisadçılar, ali məktəb tələbələri, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.