gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Monoqrafiyalar / REGIONLARIN SOSIAL-IQTISADI INKIŞAF PROBLEMLƏRI (ŞƏKI-ZAQATALA REGIONUNUN TIMSALINDA)

10.02.2012

Kollektiv monoqrafiya (Ə.S.Qasımov, H.A.İsrafilov, E.A.Ağayevlə müştərək)

Bakı: «İqtisad Universiteti nəşriyyatı». 2006. 304 səh.

Çapa imzalanmışdır.22.06.2006. Formatı 60 x 90 1/16 Həcmi 19,0/4,8 çap vərəqi. Sayı 500.

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur

Elmi məsləhətçi: i.e.d., prof. Ş.H.Hacıyev

Elmi redaktor: i.e.d., akademik A.A.Nadirov

Rəyçilər: i.e.d. prof. R.H.Məmmədov, i.e.n. dosent S.T.Vəliyev

Monoqrafiya Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin əməkdaşları tərəfindən Şəki-Zaqatala regionunda fəaliyyət göstərən dövlət icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə strukturlarında çalışan işçilərə elmi-metodiki və elmi-praktiki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə yazılmışdır.

Kitab regionda çalışan sahibkarlara, fermerlərə, iş adamlarına, mütəxəssislərə elmi-metodiki kömək məqsədi daşıyır və eləcə də genis oxucu kütləsi üçin nəzərdə tutulur.