gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı / YANACAQ SƏNAYESİNİN İDARƏETMƏ STRUKTURU: MÜASİR VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR

27.03.2012

EA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, E.M.Hacızadə

Keçmiş SSRİ ərazisində yaranmış yeni müstəqil dövlətlərin hamısı bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə sosializmdən miras qalmış idarəetmə strukturlarının yaradılması sahəsində konkret proqramlar həyata keçirir, bununla belə idarəetmə strukturlarının hamısını «sosializmdən qalıbdır» şuarı altında dağıtmaq böyük iqtisadiyyata sarsıntlara gətirib çıxara bilər. Belə hallar 1992-1993-cü illərdə respublikamızda da olmuşdur.

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının ən aparıcı sahələrindən olan neft-qazçıxarma sənayesində nəzərdə tutulmuş geniş islahat tədbirlərinin aparılmasını zəruri edir. Bu, hər şeydən əvvəl o deməkdir ki, azad iqtisadiyyat qurmaq tələbləri neft-qazçıxarma sənayesini də əhatə etməlidir. Başqa sözlə, dövlət planlı iqtisadiyyat dövründə olduğu kimi müəsisələrlə partnyorluq (əməkdaşlıq) münasibətləri yaratmağa səy göstərməlidir. İlk növbədə bilavasitə istehsalçı müəssisələrin müstəqilliyi genişləndirilməli, onların Mərkəzi Aparatdan asılılığı köklü dərəcədə azaldılmalıdır. Dövlət ilə müəssisələr arasında əməkdaşlıq bazarlarının yaradılması, istehsalçıların sarsıntılardan qorunması, qarşılıqlı mənafelərə xidmət edən proqramların həyata keçirilməsinə kömək edilməlidir.

Məruzədə quruda neft istehsalı ilə məşğul olan İstehsalat Birliyinin (QNQÇİB) idarəetmə strukturu, birliyə daxil olan müəssisələrdə islahatların dərinləşməsi məsələləri şərh edilir. Bütünlükdə yanacaq kompleksinin idarə edilməsi strukturun təkmilləşdirilməsi məqsədilə respublikada «Yanacaq-Energetika Nazirliyi»nin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılır.

6.Yanacaq sənayesinin idarəetmə strukturu: müasir vəziyyət və perspektivlər. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. II cild, Bakı. 1998. 0,1 ç.v.