gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Elmi əsərlərin siyahısı / ENERGETIK KOMPLEKS YENI ISLAHATLAR ƏRƏFƏSINDƏ

26.03.2012

Bakı. Elm, 2000. 257 səh., ISBN 5-8066-1155-8.
Çapa imzalanmışdır 02.02.2000. Format 60 x84 1/32. Həcmi 22,0 çap vərəqi. Sayı 300.

Elmi redaktorları:
iqtisad elmləri doktoru, professor A.A.Ağayeva T.Ə.Paşayev

Resezentlər:
texnika elmləri doktoru, professor T.M.Həsənov
iqtisad elmləri namizədi Ə.R.Ələkbərov
iqtisad elmləri namizədi Ə.B.Sarıyev.

Monoqrafiya bazar munasibətləri şəraitind ərbaycanın yanacaq esinin iqtisadi problemlərinə, sahədə islahatlar prosesinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Yanacaq Energetika Kompleksində çalışan mütəxəssislər, iqtisadçılar, müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali məktəb tələbələrinin istifadəsinə təqdim olunan əsər həm də müəyyən dərəcədə geniş oxucu kütləsi, milli sahibkarlar və xarici iş adamları üçün də nəzərdə tutulur.