gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


ƏHALİNİN TƏKRAR İSTEHSALI
ƏLAQƏLİ OLMAYAN (LATERAL) DİVERSİFİKASİYA
ƏLAVƏ DƏYƏR, ƏLAVƏ EDİLMİŞ DƏYƏR
ƏMTƏƏ VƏ PULLARIN HƏRƏKƏT KANALI
ƏMTƏƏ-PUL MÜNASİBƏTLƏRİ
ƏMTƏƏLƏRİN RƏQABƏTQABİLIYYƏTLİLİYİ İNDEKSİ
ƏMTƏƏNİN ELEKTRON İDENTİFİKASİYASI
ƏMTƏƏNİN İDXAL DƏYƏRİ
ƏMƏK BAZARI, İŞÇİ QÜVVƏSİ BAZARI
ƏMƏLİYYAT İŞÇİ XƏRİTƏSİ
ƏNƏNƏVİ CƏMİYYƏT
ƏQLİ (intelektual) MÜLKİYYƏT
ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ TİCARƏT ASPEKTLƏRİ ÜZR
ƏRAZİ DƏNİZİ (ƏRAZİ SULARI)
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNDEKSİ
ƏRƏB MƏQRİBİ İTTİFAQI -AMU
ƏSAS KAPİTALIN FİZİKİ AŞINMASI
ƏYRİ GƏLİRLƏRLƏ “OYNAMAQ”