gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


EDİP EFFEKTİ, EDİP KOMPLEKSİ
EHTİMALİ (MEDİAN) UZUNÖMÜRLÜLÜK
EKOLOJİ İQTİSADİYYAT
EKONOMETRİYA (EKONOMETRİKA)
EKONOMİKS
EKOSİSTEM, EKOLOJİ SİSTEM
EKSPORT (İXRAC) DETEKASİYASI
EKSPROPRİASİYA (MÜSADİRƏ)
ELEKTRON HÖKUMƏTİN İNKİŞAF İNDEKSİ
ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ VASİTƏLƏRİ
ELEKTRON TƏHLÜKƏSİZLİK MƏRKƏZİ
ELEKTRON-İŞTİRAK İNDEKSİ
ELMİ-TEXNİKİ TƏRƏQQİ, ETT
ELMİ-TEXNİKİ İNQİLAB, ETİ
ELMİ-TƏDQİQAT, TƏCRÜBƏ-KONSTRUKTOR İŞLƏRİ, ETTKİ
ENERJİQORUYUCULUQ, ENERİ QƏNAƏTÇİLLİYİ
ENERJİTUTUMU, ENERJİ İSTEHLAKI
ESKTREMAL ƏHƏMİYYƏT, EKSTREMUM