gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


DEKLARASİYA (BƏYANNAMƏ)
DEMOKRATİYA VƏ İQTISADI İNKIŞAF UĞRUNDA TƏŞKILAT,
DEMİLLİLƏŞDİRMƏ - denasionalizasiya
DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ
DÖVLƏTLƏRARASI AVİASİYA KOMİTƏSİ
DÖVRİYYƏ VƏSAİTLƏRİNİN İMMOBİLİZASİYASI
DÜNYA BAZARININ KONYUNKTURASI
DÜNYA ENERJİDAŞIYICILARI BAZARI
DÜNYA NÜVƏ YANACAĞI BAZARI
DÜNYA SİLAH VƏ HƏRBİ TEXNİKA BAZARI
DÜNYA SƏHİYYƏ TƏŞKİLATI
DÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI, DDT
DÜNYA İDARƏETMƏ İNDEKSİ
DÜNYA İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMA MƏRHƏLƏLƏRİ
DÜNYA İQTİSADİYYATININ SAHƏ QURULUŞU
DÜNYA İQTİSADİYYATININ ƏSAS KONSEPSİYALARI
DÜZÜNƏ HƏRƏKƏT EDƏN
DİFFERENSASİYA OLUNMUŞ TARİF
DİFFERENSİAL GÖMRÜK TARİFİ
DİNAMİK İNKİŞAF EDƏN ÖLKƏLƏR QRUPU - BRICS
DİNC (“açıq”) FAKTORİNQ
DİSFUNKSİYA
DİVİZİON İDARƏETMƏ STRUKTURU
DƏNİZ HÜQUQU ÜZRƏ BMT-nin KONVENSİYASI
DƏNİZİN TƏDQİQ EDİLMƏSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ŞURA