gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞ, GATT
TOLERANTLIQ
TRANS ANADOLU BORU KƏMƏRİ, TANAP
TRANS-ADRİATİK BORU KƏMƏRİ, TAP
TRANS-AVROASİYA SUPER İNFORMASİYA MAGİSTRALI, TASİ
TRANSFERT XİDMƏTLƏRİNİN AVTOMATİK HESABI
TRANSMİLLİ KORPORASİYALAR (TMK)
TRANSSİBİR DƏMİRYOLU MAGİSTRALI - TRANSSİB
TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN PARLAMENT ASSAMBLEYASI, TÜRKPA
TÜRKMƏNÇAY MÜQAVİLƏSİ
TİKİNTİ MATERİALLARI SƏNAYESİ
TİKİNTİNİN TƏSƏRRÜFAT ÜSULU
TƏBİİ (BİOLOJİ) UZUNÖMÜRLÜLÜK
TƏDİYƏ BALANSI, ÖDƏNİŞ BALANSI
TƏHLÜKƏSİZLİK KABİNETİ VƏ “KABİNETLİ” QİYMƏTLİ KAĞ
TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN ELASTİKLİYİ
TƏNZİMLƏNƏN (SƏRT) QİYMƏTLƏR
TƏQVİM BİRLƏŞMƏSİ (KOMBİNASİYASI)
TƏSBİT EDİLMİŞ DİVİZOR
TƏSƏRRÜFAT (İQTİSADİ) SUBYEKTİ
TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLİLİ
TƏSƏRRÜFATIN EKSTENSİV YOLLA APARILMASI
TƏSƏRRÜFATÇILIĞIN ƏMTƏƏ İSTEHSALI FORMASI
TƏŞƏKKÜL TAPAN BAZAR LOGİSTİKA SƏMƏRƏLİLİYİ İNDEKS
TƏƏSSÜFLÜ İNDEKS