gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


SADƏLÖVH DİVERSİFİKASİYA
SAHƏLƏRİN BEYNƏLXALQ STANDART TƏSNİFATI
SAKİT OKEAN TƏHLÜKƏSİZLİK PAKTI, ANZUS
SOSİAL-DEMOKRATİK BAZAR İQTİSADİYYATI
SOSİAL-İQTİSADİ FORMASİYA
SSUDA-ƏMANƏT ASSOSİASİYASI
STANDARD ƏND PURS (S&P) ŞİRKƏTİNİN KREDİT REYT
STRATEGİYA
STRATEJİ MÜDAFİƏ TƏŞƏBBÜSÜ
STRATEJİ İDARƏETMƏ, strateji menecment
STRUKTUR İSLAHATLARINA DƏSTƏK FONDU
SU ELEKTRİK STANSİYASI, SES
SİVİLİZASİYA PARADİQMASI
SƏNAYENİN TOPDANSATIŞ QİYMƏTLƏRİ