gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


PARETONUN ELİTANIN SİRKULYASIYASI QANUNUN
PARİTET İSTEHLAK QABİLİYYƏTİ - PİQ
PNEVMATİK NƏQLİYYAT
PROQRESİV İNTEQRASİYA
PUL İLLÜZİYASI
PUL-KREDİT SİYASƏTİ və ya Monetar siyasət
PULLARIN YUYULMASI İLƏ MÜBARİZƏDƏ MALİYYƏ TƏDBİRLƏ
PULUN KƏMİYYƏT NƏZƏRİYYƏSİ
PULUN NOMİNALİSTİK KONSEPSİYASI
PƏNCƏRƏLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ