gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


BALKAN REGİONU ÖLKƏLƏRİ
BALL
BALTİK DƏNİZİ DÖVLƏTLƏRİNİN ŞURASI
BANK NƏZARƏTİ ÜZRƏ BAZEL KOMİTƏSI, BNBK
BANKLAR BANKI
BARENS-AVROARKTIK BÖLGƏSİ ŞURASI
BAZARI TƏNZİMLƏYƏN ALƏTLƏR
BEYNƏLXALQ (DÜNYA) KREDİT BAZARI
BEYNƏLXALQ AVİASİYA FEDERASİYASI
BEYNƏLXALQ BİZNES KOMPANİYASI
BEYNƏLXALQ DAŞ KÖMÜR BAZARI
BEYNƏLXALQ DƏNİZ DİBİ RAYONU
BEYNƏLXALQ DƏNİZ DİBİ TƏŞKİLATI, ISA
BEYNƏLXALQ DƏNİZ KOMİTƏSİ
BEYNƏLXALQ DƏNİZ PEYK RABİTƏSI TƏŞKİLATI
BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATI, BDT
BEYNƏLXALQ EKSPEDİTORLAR ASSOSİYASİYASI - FIATA
BEYNƏLXALQ EKSPERİMENTAL İSTİLIK-NÜVƏ REAKTORU, İT
BEYNƏLXALQ ELEKTROENERJİ BAZARI
BEYNƏLXALQ ENERJİ AGENTLİYİ, BEA
BEYNƏLXALQ KOOPERATİV ALYANSI (BKA)
BEYNƏLXALQ KOOPERATİV BANKI, (BKB)
BEYNƏLXALQ KOOPERATİV SIĞORTA FEDERASİYASI, BKSF
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ KORPORASİYASI, BMK
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MƏRKƏZLƏRİ
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ İNSTİTUTU
BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATI, BMQT
BEYNƏLXALQ NEFT BİRJASI, İPE
BEYNƏLXALQ PUL VAHİDLƏRİ HESABLARI
BEYNƏLXALQ TÜRK MƏDƏNİYYƏTİ TƏŞKİLATI - TÜRKSOY
BEYNƏLXALQ TİCARƏT PALATASI, BTP
BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN FORMALARI
BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN STRUKTURU
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLAT
BEYNƏLXALQ VALYUTA-KREDİT TƏŞKİLATI
BEYNƏLXALQ VERGİ VƏ İNVESTİSİYA TƏŞKİLATI, BVİT
BEYNƏLXALQ YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI, BYİB
BEYNƏLXALQ İNKİŞAF ASSOSİASİYASI, BİA
BEYNƏLXALQ İNVESTİSIYALAR
BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLAT
BEYNƏLXALQ İQTİSADİ İNTEQRASİYA NƏZƏRİYYƏLƏRİ
BEYNƏLXALQ ƏMƏK BÖLGÜSÜ
BEYNƏLXALQ ƏMƏK TƏŞKILATI, BƏT
BEYNӘLXALQ NEFT KONSORSİUMU, BNK
BMT- nin BEYNƏLXALQ TİCARƏT KOMMİSİYASI - YUNSİTRA
BMT-nin SƏNAYE İNKİŞAFI TƏŞKİLATI, UNIDO
BMT-nin TİCARƏT VƏ İNKİŞAF KONFRANSI, YUNKTAD
BRAK - çıxdaş, zay
BRETTON-VUDS SISTEMİ, Bretton-Vuds razılaşdırması
BUFER (EHTİYAT) KREDİTLƏŞMƏ FONDU
BÖYÜK COĞRAFİ KƏŞFLƏR
BÖYÜK SƏKKIZLİK
BİLİKLƏR İQTİSADİYYATI İNDEKSİ
BİRBAŞA XARİCİ İNVESTİSİYALAR
BİRBAŞA İNVESTİSİYALAR
BİRJADANKƏNAR VALYUTA BAZARI
BİRLƏŞMIŞ MİLLƏTLƏR ƏTRAF MÜHİT PROQRAMI, YUNEP
BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI, BMT
BİZNES ETMƏK ASANLIĞI REYTİNQİ
BƏRABƏR ÖLÇÜLÜ OLMAYAN BAZAR