gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


MAKROİQTİSADİYYAT, MAKROEKONOMİKA
MALİYYƏ BAZARLARININ QLOBALLAŞMASI
MAQLEV - MAQNİT YASTIQDA QATAR
MARKETİNQ KANALI
MAVİ YAXALIQLILAR
MEQAEKONOMİKA, interekonomika
MEQALOPOLİS
MEZOİQTİSADİYYAT, MEZOEKONOMİKA
MOTİVASİYALI ANALİZ, TƏHLİL
MUDİS ŞİRKƏTİNİN KREDİT REYTİNQLƏRİ
MÖVSÜMİ QİYMƏTLƏR
MÜQAYİSƏLİ (NİSBİ) ÜSTÜNLÜKLƏR NƏZƏRİYYƏSİ
MÜSTƏMLƏKƏ SİSTEMİNİN DAĞILMASI
MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİ, MDB
MÜSTƏQİL FONDLARIN (LİNABURG-MADUELL) ŞƏFFAFLIQ İN
MÜTLƏQ ÜSTÜNLÜKLƏR NƏZƏRİYYƏSİ
MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏSİ
MÜƏSSİSƏNİN EKOLOJİ PASPORTU
MÜƏSSİSƏNİN TOPDANSATIŞ QİYMƏTİ
MÜƏSSİSƏNİN İQTİSADİ DİAQNOSTİKASI
MİKROİQTİSADİYYAT, MİKROEKONOMİKA
MİLLİ HESABLAR SİSTEMİ (MHS)
MİLLİ NÜVƏ TƏDQİQATLARI MƏRKƏZİ QAPALI SƏHMDAR CƏM
MİLLİ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİK
MƏCCANİ (MÜFTƏ) EFFEKT
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ KOMPANİYA (CƏMİYYƏT), MMK
MƏHSUL DİVERSİFİKASİYASI
MƏQSƏDLƏR AĞAÇI
MƏQSƏDLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR AĞAÇI
MƏRKƏZİ AFRİKA ÖLKƏLƏRİNİN İQTİSADİ BİRLİYİ - CEEA
MƏRKƏZİ AMERİKA ÜMUMİ BAZARI - MCCA
MƏRKƏZİ AVROPA AZAD TİCARƏT ASSOSİASİYASI
MƏRKƏZİ MÜQAVİLƏ TƏŞKİLATI - SENTO