gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


QARA CÜMƏ və yaxud həftənin başqa real günü
QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, QİƏT
QARA GERİ QAYTARMA (TƏPMƏ)
QARA XƏZİNƏ - (KASSA
QARŞILIQLI İQTİSADİ YARDIM ŞURASI - QİYŞ
QAZHOLDER
QEYRİ-FORMAL NƏZARƏT AGENTLƏRİ
QEYRİ-MÜKƏMMƏL RƏQABƏT
QEYRİ-TARİF MƏHDUDİYYƏTLƏRİ
QLOBAL EKOLOJİ PROBLEM
QLOBAL MODELLƏŞDİRMƏ
QLOBAL RƏQABƏTLİLİK İNDEKSİ
QLOBAL ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
QLOBALLAŞMA, KÜRƏSƏLLƏŞMƏ
QİYMƏT DƏYİŞMƏLƏRİNİN ELİMİNASİYASI
QİYMƏT DƏYİŞİKLİYİ TƏŞƏBBÜSÜ
QİYMƏTLİ KAĞIZLAR KURSU İNDEKSİ
QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ MİLLİ DİLERLƏRİN AVTOMATİK
QİYMƏTLƏRİN İNDEKSLƏŞDİRİLMƏSİ
QƏRBİ AFRİKA DÖVLƏTLƏRİ İQTİSADİ CƏMİYYƏTİ - ECOWA
QƏRBİ AFRİKA İQTİSADİ VƏ VALYUTA İTTİFAQI - UEMOA