gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


KAPİTAL İXRACI, KAPİTALIN MİQRASİYASI
KAPİTAL-YERKÖKÜ
KAPİTALIN BEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTİ (MİQRASİYASI)
KARİB ÖLKƏLƏRİ ASSOSİYASİYASI
KEYFİYYƏT XARAKTERLİ İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR
KEYNZÇİLİK, KEYNZSIANLIQ
KEÇİD İQTİSADİYYATI ÖLKƏLƏRİ
KODİFİKASİYA (KODLAŞDIRMA)
KOLBERİTİZM (KOLBERTÇİLİK)
KOLLEKTİV TƏHLÜKƏSİZLİK MÜQAVİLƏSI TƏŞKİLATI, KTMT
KOLONİALİZM (MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK)
KOLONİYA (MÜSTƏMLƏKƏ) ƏMTƏƏLƏRİ
KOMPENSASİYA VƏ GÖZLƏNİLMƏZ KREDİTLƏŞMƏ FONDU
KONFİDENSİAL (bağlı) FAKTORİNQ
KONQLOMERAT DİVERSİFİKASİYA
KONSENTRİK (MƏRKƏZÇİ) DİVERSİFİKASİYA
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ BÜDCƏ
KONSYUMERİZM, İSTEHLAKÇILIQ
KONTRBROKER
KONTRURBANİZASİYA, DEZURBANİZASİYA
KONVERGENSİYA NƏZƏRİYYƏSİ
KORRUPSİYA
KOSMOS, (KOSMİK MƏKAN)
KOSMİK MƏKANIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ PROBLEMİ
KREDİT İSTEHLAK KOOPERATİVİ (KİK)
KRİTERİYA, meyar
KURSUN (MƏZƏNNƏNİN) DƏYİŞKƏNLİYİ
KVAZİ-İCTİMAİ BANK və ya KVAZİDÖVLƏT BANKI
KÖNÜLLÜLÜK
KÜTLƏVİ KOMMUNİKASİYA
KİÇİK AKTİVLİ BAZAR
KƏMİYYƏT İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ FOND