gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


İDARƏETMƏNİN DİREKTİV METODLARI
İLLÜZİYALI (XƏYALİ) PLAN
İNDEKSLƏŞDİRİLƏN BORC (İSTİQRAZ)
İNDUSTRİAL CƏMİYYƏT (sənaye cəmiyyəti)
İNFLYASİYA GÖZLƏNTİLƏRİ
İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİ
İNFORMASİYA TEXNOLOGIYALARI
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAFI DÖVLƏT FON
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAFI DÖVLƏT FON
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
İNFORMASİYA VERƏN DİLER
İNFORMASİYA ÖLÇÜSÜ
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ QLOBAL İNDEKSİ
İNFORMASİYA-KOMMUNIKASİYA TEXNOLOGİYALARI, İKT
İNFORMASİYA-KOMMUNİKASIYA TEXNOLOGİYARININ İNKİŞAF
İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI (İKT) SE
İNFORMASİYANIN KODLAŞDIRILMASI
İNGİLİS AUKSİONU (İngilis hərracı)
İNKOTERMS
İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR
İNSAN İNKİŞAFI İNDEKSİ
İNSTİTUSİONAL İNVESTOR ŞİRKƏTİNİN KREDİT REYTİNQİ
İNTEQRİR İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ
İNTEQRƏOLUNMUŞ REGİONAL İQTİSADİ BİRLİKLƏR
İNVENTARLAŞDIRMA MƏZƏNNƏSİ (KURSU)
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ
İNVESTİSİYA MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ
İNVESTİSİYALARIN DİVERSİFİKASİYASI
İNZİBATİ-KOMANDA İQTİSADİYYATLI ÖLKƏLƏR
İQTİSADİ ARTIMIN QARIŞIQ SİSTEMİ
İQTİSADİ ARTIMIN İKİAMİLLİ MODELİ
İQTİSADİ ARTIMIN ƏNƏNƏVİ SİSTEMİ
İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİN DİNAMİKASI
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN TARİXİ MƏKTƏBİ
İQTİSADİ SİSTEMİN DİAQNOSTİKASI
İQTİSADİ TREYD-YUNİONİZM
İQTİSADİ TSİKLİN MƏRHƏLƏLƏRİ
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK
İQTİSADİ İMPERİALİZM
İQTİSADİ İNKİŞAFIN SƏVİYYƏSİ
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, İƏT
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATI, İƏİT
İQTİSADİ-ANTROPOLOJİ YANAŞMA
İQTİSADİ-RİYAZİ METODLAR
İQTİSADİ-RİYAZİ MODELLƏR
İQTİSADİYYAT ELMİNİN ŞƏCƏRƏSİ. (ekonomika)
İQTİSADİYYATIN BEYNƏLMİLƏŞMƏSİ
İQTİSADİYYATIN TƏMZİMLƏNMƏSİNİN NEOKLASSİK MODELİ
İQTİSADİYYATLARI MODERNİZƏ OLUNMUŞ ÖLKƏLƏR
İSLAM ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, İƏT
İSTEHLAK CƏMİYYƏTLƏRİNİN BEYNƏLXALQ KONFEDERASİYAS
İSTEHLAK CƏMİYYƏTİ
İSTEHLAK QİYMƏTLƏRİ İNDEKSİ
İSTEHLAK TƏLƏBİ MOTİVİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
İSTEHSAL FAKTORLARI
İSTEHSALIN DEKONSENTRASİYASI
İSTEHSALIN DİVERSİFİKASİYASI
İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI, İES
İXRACIN DİVERSİFİKASİYASI
İŞ VAXTINDAN ARTIQ İŞLƏRİN GÖRÜLMƏSİ
İŞLƏNMƏYƏN TƏSDİQLƏNMİŞ KƏŞFİYAT EHTİYATLARI
İŞSİZLİK
İŞÇI QÜVVƏSİ, İQTİSADİ FƏAL ƏHALİ