gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AQLOMERASİYA

(latınca - agglomerare - birləşdirmək, yığmaq) iri şəhərlərdə yaşayış məntəqələrinin intensiv əlaqəliliklə ictimai, istehsal, əmək, mədəni-məişət, rekreasiya və digər təsistlar sistemində təmərküzləşməsidir. Termin daha çox şəhər məskunlaşma tipinə (şəhər aqlomerasiyası) aid edilir. Aqlomerasiya monosentrik və polisentrik olmaqla fərqəndirilir. Monosentrik aqlomerasiya bir iri şəhər-nüvə ətrafında meydana gəlir. Polisentrik aqlomerasiya (konurbanizasiya) isə bir neçə bərabər güclü mərkəz şəhərdən ibarət aqlomerasiyadır. Aqlomerasiyaya şəhərlərdə və aqlomerasiya zonasında istehsalın və digər iqtisadi obyektlərin ərazi konsentrasiyasında faydalanmasını ifadə edən özünəməxsus hadisə - aqlomerasiya effekti xasdır.