gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AKTİV, AKTİVLƏR

(latınca activus - təsirli, kəsərli, fəal) 1) Müəssisəyə, şirkətə məxsus əmlak və pul vəsaitləri (binalar, qurğular, maşın və avadanlıqlar, material ehtiyatları, bank qoyuluşları, qiymətli kağızlar, patent, müəlliflik huququ və s.). Aktivlər material (maddi) və qeyri-material (qeyri-maddi) olmaqla iki qrupa ayrılır; 2) Balansın aktivi - müəsisənin mühasibat balansının hissəsi. Burada müəssisəyə məxsus material və qeyri-material qiymətlilər, onların tərkibi və yerləşməsi əksini tapır; 3) Gəlirlərin xərcləri üstələməsi.