gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANALİZ, təhlil
  1. (yunanca - analysis - tərkib hissələrə ayırma) - hadisə və proseslərin tərkib hissələrinin, elementlərinin öyrənilməsinə əsaslanan elmi tədqiqat (dərk etmə) metodu. İqtisadiyyatda analiz iqtisadi və sosial proseslər meylinin, bütün səviyyələrdə və müxtəlif iqtisadi sferalarda təsərrüfat fəaliyyətinin mahiyyətinin, qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Anliz iqtisadi obyektlərin və ondan hasil olunan proseslərin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması və idarəedilməsinin başlanğıc noqtəsi kimi çıxış edir.